top of page

Deze website is eigendom van Oktow BV
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Leenstraat 25, 8870 Izegem
Telefoon: +32 93 966 844
E-mail: info@oktow.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0805.971.317
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Oktow BV of rechthoudende derden.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Oktow BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Oktow BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Oktow BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Oktow BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Oktow BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Oktow BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid
Oktow BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Oktow BV.
Gegevens die worden bewaard:

-          Naam

-          Emailadres

-          BTW-nummer

-          IBAN

-          Adres bedrijf

-          …


Deze persoonlijke gegevens worden verkregen omdat u ofwel:

-          Toestemming heeft gegeven door in te stemmen

-          Zich heeft aangemeld voor onze diensten

-          Contact met ons hebt opgenomen via onze website


Verwerkingsdoeleinden
Oktow BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 


De website van Oktow BV werkt met Google Analytics. Deze tool verzamelt de bovengenoemde gegevens en bundelt deze in statische (niet-persoonlijke) inzichten over het gebruik van onze website.
 

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt binnen Google Suite.
Door gebruik te maken van de diensten van Google garanderen we beveiliging op hoog niveau bewezen door meerdere certificeringen zoals ISO 27001, ISO 27017 & ISO 27018.


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel  6.1  met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-         zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen indien van toepassing; en/of

-         een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@oktow.be
 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Externe gegevensverwerkers

We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet. We verzamelen de gegevens uitsluitend voor intern gebruik zodat wij onze diensten continu kunnen verbeteren.
We maken wel gebruik van externe diensten om volgende redenen:

-          Klantrelatiebeheer

-          Boekhouding en betalingen

-          Analyse van het gebruik van onze website


We willen er echter op wijzen dat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) deze externe gegevensverwerkers moeten werken onder dezelfde regelgeving vanaf 25 mei 2018.
De gegevens worden dus op geen enkele andere manier gebruikt dan op de manier uitsluitend noodzakelijk voor de aan ons geleverde diensten.

 

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies.
De bezoeker accepteert deze cookies vrijwillig via de banner.
Deze cookies helpen ons om uw instellingen te onthouden.
U vindt meer informatie over dit onderwerp in ons Cookiebeleid.

 

Contactpagina
Als u contact met ons opneemt via onze website, verzamelen we de gegevens die u kiest om te verstrekken: naam, e-mail & bericht. Op deze manier kunnen we een hoogwaardige klantenservice leveren en reageren op uw vraag. Als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrieven, bewaren we uw e-mailadres totdat u ervoor kiest om u af te melden.

Chatbot
Wij verwerken, naast uw locatie (provincie & land), alleen persoonsgegevens die vrijwillig worden gedeeld met de chatbot op de website.


Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Wijzigingen aan Privacy Statement
De privacyverklaring kan wijzigen om te voldoen aan veranderingen in de regelgevende omgeving, zakelijke behoeften, om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, gebruikers, bezoekers of dienstverleners of om nieuwe functies en diensten weer te geven.
Bijgewerkte versies worden op onze website geplaatst en gedateerd.
U bent op die manier altijd op de hoogte van wanneer onze privacyverklaring laatst werd gewijzigd.

februari 2024

bottom of page