top of page

Energie Partner

Servicecontract

Oktow, 2023

Oktow | Leenstraat 25, 8870 Izegem - BE | www.oktow.be | info@oktow.be

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:


1/ De vennootschap OKTOW BV, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Leenstraat 25, ondernemingsnummer 0805.971.317, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerster Lien Defour.
Hierna genoemd “OKTOW”.

 

EN


2/        Naam
            Adres


Hierna genoemd de “Klant”.

OKTOW  en de Klant worden hierna gezamenlijk de “Partijen” of elk afzonderlijk “Partij” genoemd.


WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET:


OKTOW biedt in combinatie met een service contract ‘Energie Partner’, afgekort EP, een data analyse tool aan onder de merknaam “OKTOW Data Platform”, afgekort ODP. Deze tool integreert verschillende functies voor  energie monitoring doeleinden.


In onderhavige overeenkomst worden alle afspraken over het gebruik van ODP gedurende en na de  looptijd van het EP servicecontract schriftelijk vastgelegd teneinde de wederzijdse rechten en plichten van alle Partijen te vrijwaren.


WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD ALS VOLGT:


Artikel 1. Voorwerp


OKTOW stelt, in combinatie met het EP service contract, een online applicatie, genaamd “OKTOW data platform”, ter beschikking van de klant. Deze tool biedt in een geïntegreerd softwarepakket diverse diensten in het kader van energiemonitoring en -analyse.

 

 

Artikel 2. Duur – opzegging en beëindiging

 

  1. EP Gebruiksovereenkomst – opzegging – beëindiging


Elke Partij kan per aangetekend schrijven de definitieve overeenkomst beëindigen mits het naleven van een opzeggingstermijn. De opzegging dient aangetekend verzonden te worden uiterlijk drie (3) maand vóór het verstrijken van de lopende en gefactureerde serviceperiode (zoals uiteengezet onder artikel 3 hierna). In dit geval eindigt de overeenkomst bij het verstrijken van de serviceperiode waarin de opzegging tijdig werd betekend. Wordt de opzegging betekend minder dan één (1) maand vóór het verstrijken van de lopende en gefactureerde serviceperiode, dan zal de overeenkomst eindigen bij het verstrijken van de volgende serviceperiode welke bijgevolg ook nog volledig zal gefactureerd worden. Er kan geen creditnota verkregen worden ingeval van of voor het niet-gebruiken van ODP.

 

Indien een Partij de overeenkomst wenst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder de voormelde opzeggingstermijn in acht te nemen, is deze Partij aan de andere Partij betaling verschuldigd van een vergoeding gelijk aan de opzeggingstermijn zoals hiervoor uiteengezet.


Elke Partij kan de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding per aangetekend schrijven aan de andere Partij (de in gebreke blijvende Partij) ingeval van een ernstige en/of aanhoudende tekortkoming van de in gebreke blijvende Partij aan een verplichting op grond van deze overeenkomst, of eveneens ingeval van schending van een bepaling van deze overeenkomst, voor zover deze Partij in gebreke blijft de tekortkoming of schending te herstellen binnen de tien (10) kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling aan de in gebreke blijvende Partij per aangetekend schrijven.


De overeenkomst neemt van rechtswege een einde met onmiddellijke ingang en zonder
opzeggingsvergoeding ingeval van faillissement van een partij of bij (het opstarten van) een ontbindings- of vereffeningsprocedure van een partij.

 

Artikel 3. Tarieven – facturatie

Oktow biedt verschillende service packs aan met verschillende tarieven. Details van de Energie Partner Service Packs worden beschreven in de offerte en bijhorende technische fiches.

De EP Service contracten worden jaarlijks vooruit gefactureerd. Facturatie periode start uiterlijk 3 maanden na de projectbestelling of op de dag dat het softwaregebruik begint, afhankelijk van wat het eerst komt. De “Gebruikersperiode” van ODP valt samen met de looptijd van het EP service contract zijnde 1 jaar.

 

 

De licentieprijs zal worden geïndexeerd volgens de Agoria-index in januari van elk jaar; de aangegeven prijs is voor 2023. De prijsstelling gebeurt op het moment van facturatie; als een bepaalde periode al is betaald, wordt de index niet retrospectief toegepast voor die periode.

Voor alle overige prestaties zal OKTOW  maandelijks een factuur opmaken en versturen voor de prestaties geleverd gedurende de afgelopen maand.


De betaling van de facturen zal geschieden door overschrijving op het rekeningnummer van OKTOW.


De Klant verbindt zich tot de betaling van de facturen binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

 

Artikel 4. Algemene voorwaarden

 

De Klant erkent kennis te hebben van de algemene voorwaarden van OKTOW , welke de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.
De algemene voorwaarden kan je terug vinden op http://www.oktow.be/algemene-voorwaarden.


Bij afwijking in onderhavige overeenkomst van deze algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing zijn en voorrang hebben op de algemene voorwaarden.


Artikel 5. Slotbepalingen


5.1. Goede trouw

Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en opstellen van deze overeenkomst en bevestigen hetzelfde principe te zullen respecteren bij de uitvoering ervan.

 

5.2. Wijzigingen

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze overeenkomst, kan deze overeenkomst slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle Partijen.


5.3. Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per aangetekend schrijven aan de adressen vermeld in de aanvang van deze overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de Partijen minstens één (1) maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere Partij per aangetekend schrijven. Kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gedaan drie (3) kalenderdagen na poststempel.


5.4. Splitsbaarheid – Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien enig deel of enige clausule van deze overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de Partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.


5.5. Overeenkomst

De voorliggende overeenkomst tezamen met de bijlagen vertolkt alle intenties van de Partijen en treedt in de plaats van alle vroegere documenten, brieven, besprekingen en andere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten.

 

5.6. Titels

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, zijn enkel opgenomen om de lezing van de overeenkomst en verwijzingen naar bepalingen te vergemakkelijken. Zij zijn geen deel van de overeenkomst en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de paragraaf waarop zij betrekking hebben.

 

5.7. Referentie

De verrichte werkzaamheden kunnen in verschillende media als referentie gebruikt worden.

 

 

Artikel 6. Toepasselijk recht – geschillenregeling


Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.


Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van OKTOW  is gelegen.


 

BIJLAGEN
De bijlagen vormen één geheel met onderhavige overeenkomst en maken er integraal deel van uit, me name:


Bijlage – Algemene voorwaarden OKTOW

 

 

 


 

Opgemaakt te Izegem op ,

In evenveel originelen als er partijen met een onderscheiden belang zijn, waarvan iedere part erkent een exemplaar te hebben ontvangen.


OKTOW:
Voor Lien Defour,

 

 

 

 

(handtekening)
Lien Defour Zaakvoerster

Zaakvoerster OKTOW

 


De Klant:

 

 

 

 

(handtekening)
............................................

Bijlagen – Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1) OKTOW : de vennootschap Oktow BV, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem,
Leenstraat 25, ondernemingsnummer 0805.971.317, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

2) Klant: de partij die diensten afneemt van OKTOW .

3) Partijen: OKTOW  enerzijds en de Klant anderzijds.

4) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Partijen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de rechtsverhouding tussen Partijen geregeld door de Algemene Voorwaarden van OKTOW , met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.

2.2. Door het bestellen van de diensten van OKTOW  erkent de Klant de Algemene Voorwaarden van OKTOW  te aanvaarden.

Artikel 3. Diensten – toegang tot de diensten

3.1. OKTOW  biedt een pakket van diensten aan onder de merknaam “Energie Partner”, afgekort EP. Binnen dit pakket stelt OKTOW een energiedata expert ter beschikking van de klant. De hoeveelheid diensten die geleverd zullen worden zijn gelimiteerd door een vooraf bepaald aantal mandagen die gespecifieerd staan in de technische fiche van het gekozen EP service contract.
De in de technische fiche omschreven diensten worden gerealiseerd op best-effort basis. OKTOW kan geen garanties geven op reductie van kosten of energieverbruiken.

3.2. OKTOW  biedt een analysetool aan onder de merknaam “Oktow Data Platform ®”, afgekort ODP. Deze tool zorgt voor een overzichtelijke dashboarding van de energiestromen binnen de installatie. De tool maakt deel uit van een EP Service contract.

3.3. OKTOW  behoudt zich het recht voor om, na een behoorlijke kennisgeving aan de klant,  de samenstelling van haar diensten alsook de samenstelling van de aangeboden modules eenzijdig te wijzigen.

3.4. De Klant krijgt toegang tot de diensten van OKTOW  middels een gebruikersaccount. Aan elk gebruikersaccount wordt minstens één login gekoppeld. Een login behoort toe aan slechts één gebruiker en kan niet gedeeld worden door meerdere personen. Wensen meerdere personen hetzelfde gebruikersaccount te gebruiken, dan dient voor elke gebruiker een aparte login gevraagd te worden.

3.5. De Klant is alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gegevens verbonden met de gebruikersaccount en logins (o.a. gebruikersnaam, paswoord). Het is de Klant verboden om deze gegevens over te dragen of ter beschikking te stellen van derden. De Klant zal elk niet-geautoriseerd gebruik ervan onmiddellijk melden aan OKTOW .

Artikel 4. Offerte – totstandkoming overeenkomst

4.1. Elke offerte van OKTOW  is slechts bindend wanneer ondertekend door haar zaakvoerster of diens aangestelden. Een offerte omvat enkel de diensten die in deze offerte vermeld staan. Offerten blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum, behoudens indien anders vermeld.

4.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de Klant. Ingeval van onvolledige of onjuiste informatie die de prijzen of kosten van de offerte beïnvloeden, is OKTOW  gerechtigd om de prijzen éénzijdig aan te passen.

4.2. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding door OKTOW  van de bestelling door de Klant. Na aanvaarding van de bestelling zal OKTOW  overgaan tot de activatie van een gebruikersaccount.

4.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 5. Levering van diensten

5.1. De diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte of de factuur. OKTOW  bepaalt alleen de wijze waarop de diensten worden aangeboden.

5.2. OKTOW  biedt haar diensten aan als (1) mandagen door een energiedata expert (advies, rapportering, ondersteuning) onder de naam Energie Partner Service en (2) het Oktow Data Platform “software as a service” (SaaS) dewelke deel uitmaakt van (1). Het overhandigen van een gebruikersaccount met bijhorende login staat gelijk aan de levering van de diensten. Het gebruik van het dienstenportaal door de Klant impliceert de aanvaarding van de diensten.

5.3. Ten aanzien van de diensten is er sprake van een inspanningsverbintenis voor OKTOW .

5.4. De Klant geniet steeds van de laatste updates en zitten in het abonnement vervat .

 

 

Artikel 6. Prijs – facturatie & betaling

6.1. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelling, onder voorbehoud van typfouten. OKTOW behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen ingeval van uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, van prijsstijgingen (o.a. personeelskosten, indexatie, wisselkoersen) of van heffingen van overheidswege. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.

6.2. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden geheven.

6.3. Meerwerken worden steeds uitgevoerd in regie tegen uurtarief.
Meerwerken van toepassing op het projectdeel van de bestelling zal enkel worden uitgevoerd na ondertekening van een support ticket.

6.4. Door het bestellen van de diensten gaat de Klant akkoord met de elektronische facturatie door OKTOW .

6.5. De diensten worden voorafgaandelijk gefactureerd door OKTOW  en dienen vooraf door de Klant betaald te worden.

6.6. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de Klant. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door middel van overmaking op de bankrekening van OKTOW .

6.7. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en na een voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand (hetzij 12,68% per jaar), waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Tevens worden de factuurbedragen van rechtswege en na een voorafgaande ingebrekestelling forfaitair verhoogd met 12%, met een minimum van € 150, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, onverminderd het recht om meerdere geleden schade te bewijzen en vergoeding hiervoor te vorderen. Ingeval van niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde saldo, zelfs niet vervallen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Tevens vervallen bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag alle toegestane kortingen.

6.8. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is OKTOW  gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle lopende bestellingen en/of de uitvoering van de diensten te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

6.9. Elke partij heeft het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of opschorting. Schuldvergelijking door OKTOW  is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.

Artikel 7. Protesten

7.1. Protesten met betrekking tot de diensten dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan OKTOW .

7.2. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan OKTOW .

7.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 8. Einde van de Overeenkomst

8.1. Bij de beëindiging van de overeenkomst wordt het gebruikersaccount van de Klant
gedeactiveerd door OKTOW . De Klant dient zelf in te staan voor het recupereren van de  data, welke kunnen geëxporteerd worden via de voorziene export tools, en dit uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst.

8.2. OKTOW  staat niet in voor de bewaring van de inputdata van de Klant na het einde van de Overeenkomst. Wanneer OKTOW  de inputdata van de Klant dient te wissen bij gebrek aan export ervan door de Klant zelf, dan is OKTOW  gerechtigd om de kosten die hiermee gepaard gaan aan te rekenen aan de Klant.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. OKTOW  is en blijft de enige eigenaar van de door haar aangeboden diensten. De terbeschikkingstelling van een gebruikersaccount impliceert geenszins enige vorm van eigendomsoverdracht van de diensten aan de Klant. De Klant zal zich er dan ook van onthouden om de diensten van OKTOW  te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.

9.2. De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van OKTOW  steeds respecteren en in de mate van het mogelijke mee beschermen door onder meer OKTOW  onverwijld te informeren over inbreuken door derden op de intellectuele eigendomsrechten van OKTOW .

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. OKTOW is slechts aansprakelijk voor haar bedrog, fraude, grove of opzettelijke fout OKTOW is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout.

10.2. OKTOW  is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

10.3. Voor zover OKTOW  bij de aanbieding van de diensten afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, in onderaanneming voor OKTOW, is OKTOW aansprakelijk voor de  schade voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.

10.4. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan OKTOW  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is OKTOW  niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

10.5. OKTOW is niet aansprakelijk wanneer de Klant de diensten gebruikt voor illegale of onwettige doeleinden, voor illegale data-overdracht, voor inbreuken op de privacy of de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze opsomming is niet exhaustief.

10.6. Inzake software geldt dat OKTOW  nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software, noch voor de toepassing ervan. De hostingdiensten worden verstrekt door een derde partij, waarvoor OKTOW  niet aansprakelijk kan gesteld worden.

10.7. OKTOW  is niet aansprakelijk voor verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en gekoppelde logins van de Klant.

10.8. OKTOW  is niet aansprakelijk voor het niet-correct ingeven van gegevens door de Klant in de online applicatie die OKTOW  aanbiedt. Het foutief inputten van data door de Klant behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant zelf.

10.9. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van OKTOW .

Artikel 11. Overmacht

Elke partij is in geen geval aansprakelijk wanneer overmacht het naleven van haar verplichtingen onmogelijk maakt of onredelijk verzwaart. Bij overmacht kan elke partij  de uitvoering van haar diensten, geheel of gedeeltelijk, voorlopig of zelfs definitief, opschorten, zonder enige vooropzeg.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling bij OKTOW  geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan OKTOW  om de verstrekte persoonsgegevens van de Klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Hierbij zal de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens nageleefd worden. De Klant heeft steeds het recht om de mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens te vragen.

Artikel 13. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 14. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

15.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van DTplan.


Traduction en Français sur demande

Translation in English on request

bottom of page