top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en/of levering van prestaties en/of
goederen door Oktow bv (hierna “wij”, “ons” en “Oktow’) aan de opdrachtgever (hierna ook
“aanvrager”, “klant”, en “u”)
Oktow bv behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.


1. Definities en toepassing Algemene Voorwaarden (hierna “AV”)
Oktow: Oktow bv, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Leenstraat 25, RPR Gent – Afdeling
Kortrijk, BTW BE0805 971 317.
Goederen: Alle fysieke en niet-fysieke zaken die een waarde bezitten waaronder toestellen,
materialen en digitale bestanden zoals licentiecodes en programmatiebestanden.
Prestaties: geleverde diensten onder de vorm van installatie-, programmatie- of configuratie- of
onderhoudswerken, technische ondersteuning


2. Door zijn bestelling verbindt de opdrachtgever zich definitief en kan hij ze niet meer herroepen. Wij
wijzen formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten van de
opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever ons een bestelling doorgeeft, erkent hij kennis
genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden.


3. Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname van de bestelde
producten. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen zal aanvaard worden
zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Ingeval van terugname of annulering zal een
vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies
en gedeelde winst.


4. De leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichting en kan in geen geval geëist
worden. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van leveringstermijn eenzijdig
geannuleerd worden.


5. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen
alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. Als de koper na het verstrijken
van de uiterste datum voor betaling, niet heeft betaald, stuurt Oktow een herinneringsbrief. Indien
15 dagen na de betalingsherinnering het openstaand bedrag niet werd betaald, wordt een
administratiekost van €20,00 aangerekend bovenop het openstaand bedrag.


7. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur binnen de uiterste datum voor betaling, is
vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een
verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding als schadebeding verschuldigd van
15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1985 EUR.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in
deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.


8. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens
behouden wij ons het recht voor om de overkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
gedeelte.


9. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot op het ogenblik waarop
alle vorderingen door de koper zijn gekweten. Na aanmaning per aangetekend schrijven voor
betaling kan de verkoper bij gebrek een gevolg de goederen terugvorderen. De aan terugname
verbonden kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.


10. De verrichte werkzaamheden kunnen in verschillende media als referentie worden gebruikt.


11. De eventueel verleende waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot deze ons
toegekend door de fabrikant. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien hij
gelijk wat aan het geleverde goed verandert.


12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement
Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.
Alleen Oktow behoudt daarnaast de mogelijkheid om het geschil in te leiden voor de rechtbank die
bevoegd is volgens het gemene recht.


De koper erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en deze uitdrukkelijk te
aanvaarden zonder voorbehoud.

bottom of page